메뉴 건너뛰기

본문으로 바로가기 주메뉴로 바로가기
Facebook YouTube LinkedIn

  Chọn phụ kiện


  camera
  • camera

  Phụ kiện
  Vui lòng chọn camera.
  camera
  • Không có thông tin.
  • Camera mạng
   • PNB-A9001LP_FS2_En PNB-A9001LP
   • PNV-A9081RLP_F_En PNV-A9081RLP
   • TNO-6320E TNO-6321E
   • PNV-A9081R_A6081R_F_En PNV-A6081R
   • PND-A9081RV_A6081RV_F_En PND-A6081RV
   • PND-A9081RF_A6081RF_F_En PND-A6081RF
   • PNB-A9001_A8001_A6001_FS2_En PNB-A6001
   • En_PNO-A9081R_FS2 PNO-A6081R
   • XNP-9250R,XNP-8250R,XNP-6400R_F_En XNP-8250R
   • XNP-9250,XNP-8250,XNP-6400_F_En XNP-9250
   • PNO-A9081R, PNO-A9081RLP, PNO-A9081ROP_FS2_en PNO-A9081RLP
   • PNM-9322VQP_F1_En PNM-9322VQP
   • XNP-9250,XNP-8250,XNP-6400_F_En XNP-6400R
   • XNP-9250,XNP-8250,XNP-6400_F_En XNP-8250
   • XNP-9250,XNP-8250,XNP-6400_F_En XNP-6400
   • PNM-9022V_F1_En PNM-9022V
   • PNM-9000QB PNM-9000QB
   • PNM-8082VT_F1_En PNM-8082VT
   • TNV-8010C_FS1_En TNV-8010C
   • PNM-9000VD_F_En PNM-7002VD
   • PNM-9002VQ PNM-9002VQ
   • TNO-3010T TNO-3010T
   • TNO-3020T TNO-3020T
   • TNO-3030T TNO-3030T
   • XNP-9250R,XNP-8250R,XNP-6400R_F_En XNP-9250R
   • XNV-8080RSA XNV-8080RSA
   • XNV-6080RSA XNV-6080RSA
   • XNV-8082R XNV-8082R
   • XND-8082RF XND-8082RF
   • XNB-9002 XNB-9002
   • XND-9082RF XND-9082RF
   • XND-9082RV XND-9082RV
   • XNV-9082R XNV-9082R
   • XNO-9082R XNO-9082R
   • XNP-6400RW
   • XNP-8300RW
   • XNP-9300RW
   • XNO-8082R XNO-8082R
   • XND-8082RV XND-8082RV
   • XNB-8002 XNB-8002
   • TNU-6321 TNU-6321
   • XNV-6081RE XNV-6081RE
   • XND-6081REV XND-6081REV
   • XNV-8081RE XNV-8081RE
   • XND-8081REV XND-8081REV
   • TNB-9000 TNB-9000
   • QNF-9010 QNF-9010
   • PNO-A9081R PNO-A9081R
   • QNB-8002 QNB-8002
   • QNB-6002 QNB-6002
   • PND-A9081RV PND-A9081RV
   • PND-A9081RF PND-A9081RF
   • PNV-A9081R PNV-A9081R
   • PNB-A9001 PNB-A9001
   • PNM-9085RQZ PNM-9085RQZ
   • PNM-9084RQZ PNM-9084RQZ
   • QNF-8010 QNF-8010
   • XNZ-L6320 XNZ-L6320
   • QNP-6230RH QNP-6230RH
   • PNM-9084QZ PNM-9084QZ
   • PNM-9000VD PNM-9000VD
   • XNP-6250RH XNP-6250RH
   • XNP-6320RH XNP-6320RH
   • QND-6021 QND-6021
   • QND-6011 QND-6011
   • QNO-6032R QNO-6032R
   • QNO-6022R QNO-6022R
   • QNO-6012R QNO-6012R
   • QNV-6032R QNV-6032R
   • QNV-6022R QNV-6022R
   • QNV-6012R QNV-6012R
   • QND-6032R QND-6032R
   • QND-6022R QND-6022R
   • QND-6012R QND-6012R
   • QNO-6082R QNO-6082R
   • QNO-6072R QNO-6072R
   • QNV-6072R QNV-6072R
   • QNV-6082R QNV-6082R
   • QND-6072R QND-6072R
   • QND-6082R QND-6082R
   • QNE-8021R QNE-8021R
   • QNE-8011R QNE-8011R
   • QND-8021 QND-8021
   • QND-8011 QND-8011
   • QNO-8080R QNO-8080R
   • QNO-8030R QNO-8030R
   • QNO-8020R QNO-8020R
   • QNO-8010R QNO-8010R
   • QNV-8080R QNV-8080R
   • QNV-8030R QNV-8030R
   • QNV-8020R QNV-8020R
   • QNV-8010R QNV-8010R
   • QND-8080R QND-8080R
   • QND-8030R QND-8030R
   • QND-8020R QND-8020R
   • QND-8010R QND-8010R
   • XNP-6371RH XNP-6371RH
   • XND-8081RF XND-8081RF
   • XND-8081RV XND-8081RV
   • XNV-8081R XNV-8081R
   • XND-6081RF XND-6081RF
   • XND-6081F XND-6081F
   • XND-6081RV XND-6081RV
   • XND-6081V XND-6081V
   • XNV-6081R XNV-6081R
   • XNV-6081 XNV-6081
   • XNV-8081Z XNV-8081Z
   • XNV-6081Z XNV-6081Z
   • XND-8081VZ XND-8081VZ
   • XND-8081FZ XND-8081FZ
   • XND-6081VZ XND-6081VZ
   • XND-6081FZ XND-6081FZ
   • TNO-4030TR TNO-4030TR
   • TNO-4040TR TNO-4040TR
   • TNU-4051T TNU-4051T
   • TNU-4041T TNU-4041T
   • XNP-6550RH XNP-6550RH
   • PNM-9030V PNM-9030V
   • XNZ-6320 XNZ-6320
   • QNE-7080RVW QNE-7080RVW
   • QNE-7080RV QNE-7080RV
   • QNE-6080RVW QNE-6080RVW
   • QNE-6080RV QNE-6080RV
   • TNO-4030T TNO-4030T
   • TNO-4040T TNO-4040T
   • TNO-4050T TNO-4050T
   • XNO-L6080R XNO-L6080R
   • XND-L6080RV XND-L6080RV
   • XND-L6080R XND-L6080R
   • XND-L6080V XND-L6080V
   • XNV-L6080R XNV-L6080R
   • XNV-L6080 XNV-L6080
   • QNP-6230H QNP-6230H
   • QNP-6230 QNP-6230
   • LND-6030R LND-6030R
   • LND-6020R LND-6020R
   • LND-6010R LND-6010R
   • LNV-6030R LNV-6030R
   • LNV-6020R LNV-6020R
   • LNV-6010R LNV-6010R
   • LNV-6070R LNV-6070R
   • LND-6070R LND-6070R
   • XNP-6320 XNP-6320
   • XNP-6320H XNP-6320H
   • XNP-6320HS XNP-6320HS
   • XNO-6020R XNO-6020R
   • XNV-8040R XNV-8040R
   • XNV-8030R XNV-8030R
   • XND-8040R XND-8040R
   • XND-8030R XND-8030R
   • XNO-8040R XNO-8040R
   • XNO-8030R XNO-8030R
   • XNF-8010RVM XNF-8010RVM
   • XND-6085V XND-6085V
   • XNB-6001 XNB-6001
   • XNF-8010RV_RVM XNF-8010RV
   • XNF-8010R XNF-8010R
   • XNV-6085 XNV-6085
   • XND-6085 XND-6085
   • XNP-6040H XNP-6040H
   • XNO-6085R XNO-6085R
   • XNB-6005 XNB-6005
   • XNP-6120H XNP-6120H
   • XNV-6120 XNV-6120
   • XNO-6120R XNV-6120R
   • XNO-6120R XNO-6120R
   • XNV-6011 XNV-6011
   • XNV-6020R XNV-6020R
   • XND-6020R XND-6020R
   • XND-6080RV XND-6080RV
   • XNO-6010R XNO-6010R
   • XNV-6010 XNV-6010
   • XNV-6080R XNV-6080R
   • XNV-6080 XNV-6080
   • XND-6010 XND-6010
   • XND-6080V XND-6080V
   • XND-6080R XND-6080R
   • XND-6080 XND-6080
   • XNO-6080R XNO-6080R
   • XNB-6000 XNB-6000
   • XNV-8020R XNV-8020R
   • XNV-8080R XNV-8080R
   • XND-8020R XND-8020R
   • XND-8080RV XND-8080RV
   • XNO-8020R XNO-8020R
   • XNO-8080R XNO-8080R
   • XND-8080R XND-8080R
   • XNB-8000 XNB-8000
   • QNO-7020R QNO-7020R
   • QNV-7030R QNV-7030R
   • QNV-7010R QNV-7010R
   • QND-7030R QND-7030R
   • QNO-7080R QNO-7080R
   • QND-7080R QND-7080R
   • QNV-7080R QNV-7080R
   • QNO-7030R QNO-7030R
   • QND-7020R QND-7020R
   • QND-7010R QND-7010R
   • QNO-7010R QNO-7010R
   • QNV-7020R QNV-7020R
   camera thường quy
   • HCZ-6321_FS2_En HCZ-6321
   • SCO-6085R SCO-6085R
   • HCO-6020R HCO-6020R
   • HCD-6020R HCD-6020R
   • HCD-6010 HCD-6010
   • HCP-6230H HCP-6230H
   • HCO-7030RA HCO-7030RA
   • HCO-7020RA HCO-7020RA
   • HCD-7030R HCD-7030RA
   • HCD-7020R HCD-7020RA
   • HCV-7030R HCV-7030RA
   • HCV-7020R HCV-7020RA
   • HCP-6320A HCP-6320A
   • HCV-7010R_20R_30R HCV-7010RA
   • HCD-7010RA HCD-7010RA
   • HCO-7010RA HCO-7010RA
   • HCV-7070R HCV-7070RA
   • HCD-7070RA HCD-7070RA
   • HCO-7070RA HCO-7070RA
   • HCB-7000 HCB-7000A
   • HCV-6070R HCV-6070R
   • HCD-6070R HCO-6070R
   • HCD-6070R HCD-6070R
   • HCV-6080R HCV-6080R
   • HCO-6080R_6070R HCO-6080R
   • HCD-6080R_6070R HCD-6080R
   • HCB-6000 HCB-6000
   • HCB-6001 HCB-6001
   • HCP-6230 HCP-6230
   • HCP-6320HA HCP-6320HA
   • HCP-6320H HCP-6320H
   • HCP-6320 HCP-6320
  Phụ kiện
  • Không có thông tin.
  • Không có thông tin.

  Khởi tạo

  Bạn có chắc chắn muốn Cài đặt lại
  danh sách lựa chọn?

  ※ Dịch vụ hướng dẫn

  □ Chúng tôi là doanh nghiệp chuyên về sản phẩm giám sát an ninh Hanwha Techwin
  - Công ty chúng tôi luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hỗ trợ khách hàng mọi lúc mọi nơi
  □ Giới thiệu dịch vụ tại Việt Nam

  Ⅰ. Tổng đài chăm sóc khách hang
  Số điện thoại : 1900-0293
  Thời gian vận hành : 09:00 ~17:00 ngày thường, nghỉ ngày cuối tuần
  Trong trường hợp khách hàng cần hỗ trợ về sản phẩm, vui lòng đăng ký với tổng đài để được tư vấn
  Vui lòng cung cấp tên mã sản phẩm để chúng tôi tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và chính xác hơn
  Vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp tại mục Các câu hỏi thường gặp
  Ⅱ. Thời hạn bảo hành chất lượng sản phẩm
  Thời hạn bảo hành sản phẩm là 2 năm đối với sản phẩm analog và 3 năm đối với sản phẩm mạng. ('Áp dụng từ mã sản xuất từ ngày 19 tháng 1)
  Tuy nhiên, bảo hành 2 năm đối với sản phẩm dòng L ( dòng LND/ LNV/LNO/LRN)
  Sửa chữa miễn phí: Trong trường hợp lỗi chức năng trong quá trình sử dụng bình thường và trong thời gian bảo hành
  Sửa chữa trả phí: các sản phẩm đã qua thời hạn bảo hành, do sơ suất của khách hàng (ngập nước, hư hỏng), tự ý thay đổi cấu trúc, hiệu suất hoạt động hoặc các chức năng của sản phẩm, không liên quan đến lỗi sản phẩm, Sản phẩm lỗi do thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sét), v.v.
  Ⅲ. Chi phí dịch vụ
  Chi phí phụ tùng: Trong trường hợp sửa chữa trả phí, chi phí thay thế phụ tùng thay thế phát sinh trong quá trình sửa chữa sản phẩm (đơn giá khác nhau theo từng loại phụ tùng)
  Chi phí kỹ thuật : chi phí nhân công để sửa chữa (giá phải trả cho mỗi lần sửa chữa khác nhau)
  Chi phí vận chuyển : sản phẩm miễn phí (chúng tôi chịu phí), sản phẩm phải trả tiền (khách hàng chịu phí)
  Contact Sales 상단으로 이동