Product Data : Hanwha Techwin - Security Global Leader
Tổng cộng 655
제품별 자료 정보
Thông tin theo sản phẩm
NEW SLA-T4680DSA
Doorjam camera for PNM-9000QB, XNB-6002
NEW XNB-6002
Remote Head Cam & Lens modules
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNB-6002_VN.pdf 2022-12-14
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNB-6002_221103_EN.pdf 2022-11-30
CAD CAD_XNB-6002_221014_EN.dxf 2022-12-12
CAD CAD_XNB-6002_221014_EN.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_VCCI.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_RCM.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_FCC, IC.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_221119_EN_UL.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_EN_DoC_CE.pdf 2022-12-12
Chứng nhận Certification_XNB-6002_220922_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-12-12
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNB-6002_221130_EN.pdf 2022-11-30
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNB-6002_221115_EN.pdf 2022-12-08
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNB-6002_220831_EN.txt 2022-12-13
Chương trình cơ sở XNB-6002_2.21.01_20221214_R98.zip 2023-01-10
SLA-T4680DA
Doorjam camera for PNM-9000QB, XNB-6002
PNM-C9022RV
8MP IR Panoramic Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C9022RV_VN.pdf 2022-11-02
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C9022RV_220930_EN.pdf 2022-09-30
CAD CAD_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_221102_Common.pdf 2022-11-02
CAD CAD_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_221102_Common.dxf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220914_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_VCCI 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_RCM 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_EMC_CE, UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_DoC_UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_DoC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_221012_KO_SDoC_KC 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_221012_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_KO_Report_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_KO_Report_KC(TEL) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_PNM-C9022RV_220824_EN_FCC, IC 2022-11-11
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-9031RV,PNM-C9022RV_220929_EN.pdf 2022-09-30
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C9022RV_20221208_EN.pdf 2022-12-08
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C9022RV_220817_EN.txt 2022-11-15
Chương trình cơ sở PNM-C9022RV_2.21.01_20221110_R351.zip 2022-11-22
TNO-L4030T
VGA H.265 Thermal Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Hướng dẫn sử dụng Manuals_TNO-L4030T,TNO-L4030TR_220729_EN.pdf 2022-07-29
CAD CAD_TNO-L4030T,TNO-L4030TR,TNO-4030TR,TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4050T_221115_Common.pdf 2018-03-23
CAD CAD_TNO-L4030T,TNO-L4030TR,TNO-4030TR,TNO-4030T,TNO-4040T,TNO-4050T_221115_Common.dxf 2018-03-23
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220720_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_DoC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220816_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_Report_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_VCCI 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_RCM 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_FCC, IC 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_EN_EMC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030T_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Tài liệu A & E A&E Document_TNO-L4030T_220913_EN.docx 2022-09-13
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_TNO-L4030T,TNO-L4030TR_220729_EN.pdf 2022-07-29
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_TNO-L3030T,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_20220905_EN.pdf 2022-09-06
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_TNO-L3030T,TNO-L4030TR,TNO-L4030T_220801_EN.txt 2022-08-24
Chương trình cơ sở TNO-L4050T_2.11.11_20221117_R20.zip 2022-11-29
TNO-L4030TR
VGA H.265 Thermal Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Hướng dẫn sử dụng Manuals_TNO-L4030T,TNO-L4030TR_220729_EN.pdf 2022-07-29
CAD CAD_TNO-4030TR,TNO-4040TR_190118.pdf 2019-02-13
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_Report_KC(EMC) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_IP66 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_IK10 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220720_EN_NEMA 4X 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_VCCI 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_RCM 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_FCC, IC 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_EMC_CE,UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_DoC_UKCA 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_EN_DoC_CE 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220810_EN_UL 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_Report_KC(TEL) 2022-11-11
Chứng nhận Certification_TNO-L4030TR_220808_KO_KC(EMC) 2022-11-11
Tài liệu A & E A&E Document_TNO-L4030TR_220913_EN.docx 2022-09-13
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_TNO-L4030T,TNO-L4030TR_220729_EN.pdf 2022-07-29
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_TNO-L3030T,TNO-L4030T,TNO-L4030TR_20220905_EN.pdf 2022-09-06
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_TNO-L3030T,TNO-L4030TR,TNO-L4030T_220801_EN.txt 2022-08-24
Chương trình cơ sở TNO-L4040TR_2.11.11_20221117_R22.zip 2022-11-29
XNV-6083Z
2MP AI Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-6083Z_VN.pdf 2022-11-07
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220825_EN 2022-11-11
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_FCC,IC.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_EMC_CE(+UKCA).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083Z_220822_EN_DoC_CE.PDF 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220817_EN 2022-11-14
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083Z,XNV-8083Z_20221012_EN.pdf 2022-10-25
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-8083Z,XNV-6083Z_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-6083RZ_2.21.00_20220919_R138.zip 2022-11-02
XNV-6083RZ
2MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-6083RZ_VN.pdf 2022-11-07
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220825_EN.pdf 2022-08-18
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_FCC , IC.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_VCCI.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_RCM.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_DoC_CE.PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-6083RZ_220825_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220817_EN.pdf 2022-08-18
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-6083RZ_2.21.00_20220919_R138.zip 2022-11-02
XNV-8083RZ
6MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-8083RZ_VN.pdf 2022-11-07
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220825_EN 2022-11-11
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_KC(EMC).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_VCCI.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_FCC, IC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_RCM.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_EN_DoC_CE.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-8083RZ_220927_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220817_EN 2022-11-14
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-9083RZ_2.21.00_20220919_R138.zip 2022-11-07
XNV-9083RZ
8MP AI IR Vandal Dome Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNV-9083RZ_VN.pdf 2022-11-07
Hướng dẫn sử dụng Manuals_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220825_EN 2022-11-11
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.pdf 2022-11-30
CAD CAD_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-8083Z,XNV-6083RZ,XNV-6083Z_221130_EN.dxf 2022-11-30
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_DoC_CE.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220825_EN_EMC_CE(EN 50121-4).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220816_EN_IK10+.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220816_EN_NEMA4X.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220809_EN_IP67.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220809_EN_IP66.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220929_KO_SDoC_KC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220923_EN_UL.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_KO_KC(EMC).PDF 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_VCCI.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_RCM.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_FCC, IC.pdf 2022-11-02
Chứng nhận Certification_XNV-9083RZ_220927_EN_EMC_CE(+UKCA).pdf 2022-11-02
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_XNV-6083RZ,XNV-8083RZ,XNV-9083RZ,XNV-6083Z,XNV-8083Z_220817_EN 2022-11-14
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_XNV-6083RZ, XNV-8083RZ, XNV-9083RZ_20221107_EN.pdf 2022-11-16
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_XNV-9083RZ,XNV-8083RZ,XNV-6083RZ_220711_EN.txt 2022-10-07
Chương trình cơ sở XNV-9083RZ_2.21.00_20220919_R138.zip 2022-11-07
PNM-12082RVD
6MP x 2CH Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-12082RVD_VN.pdf 2022-08-18
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220623_EN.pdf 2022-04-13
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220427_KO_SDoC_KC.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220425_EN_UL.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_KO_KC(EMC).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_VCCI.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_EMC_CE.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_RCM.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_FCC, IC.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-12082RVD_220324_EN_DoC_CE.PDF 2022-05-25
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-12082RVD_220517_EN.docx 2022-05-17
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220412_EN.pdf 2022-04-13
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_20220510_EN.pdf 2022-05-24
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_220412_EN.txt 2022-05-24
Chương trình cơ sở PNM-12082RVD_2.21.00_20220420_R134.zip 2022-05-20
PNM-7082RVD
2MP x 2CH Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-7082RVD_VN.pdf 2022-08-18
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220623_EN.pdf 2022-04-13
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_KO_Report_KC(TEL).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220425_EN_UL.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_EMC_CE.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220427_KO_SDoC_KC.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_RCM.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_KO_KC(EMC).pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_VCCI.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_FCC, IC.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220324_EN_DoC_CE.PDF 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-25
Chứng nhận Certification_PNM-7082RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-25
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-7082RVD_220517_EN.docx 2022-05-17
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-7082RVD,PNM-12082RVD_220412_EN.pdf 2022-04-13
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_20220510_EN.pdf 2022-05-24
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-12082RVD,PNM-7082RVD_220412_EN.txt 2022-05-24
Chương trình cơ sở PNM-7082RVD_2.21.00_20220414_R104.zip 2022-05-20
PNM-9085RQZ1
5MP x 4CH IR PTRZ Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-9085RQZ1_VN.pdf 2022-12-01
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-9084RQZ,PNM-9085RQZ,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220302_EN.pdf 2022-03-17
CAD CAD_PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220314_Common.pdf 2022-03-21
CAD CAD_PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220314_Common.dxf 2022-03-21
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220321_EN_NEMA 4X.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220307_EN_IP66.pdf 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220307_EN_IK10.pdf 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220304_EN_UL.pdf 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_VCCI.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_RCM.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_FCC-IC.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_EMC_CE.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-03-23
Chứng nhận Certification_PNM-9085RQZ1_220217_EN_DoC_CE.PDF 2022-03-23
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-9085RQZ1_220406_EN.docx 2022-04-06
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-9084RQZ,PNM-9085RQZ,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220302_EN.pdf 2022-03-17
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-9084QZ1,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_20220407_EN.pdf 2022-04-08
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-9084QZ1,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220401_EN.txt 2022-04-01
Chương trình cơ sở PNM-9084QZ_1.31.12_20220627_R348.zip 2022-07-06
PNM-9084QZ1
2MP x 4CH PTRZ Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-9084QZ1_VN.pdf 2022-12-01
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-9084QZ,PNM-9084QZ1_220302_EN.pdf 2022-03-17
CAD CAD_PNM-9084QZ,PNM-8082VT,PNM-9084QZ1_220314_Common.pdf 2022-03-21
CAD CAD_PNM-9084QZ,PNM-8082VT,PNM-9084QZ1_220314_Common.dxf 2022-03-21
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_FCC IC.PDF 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220225_KO_SDoC_KC.pdf 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220304_EN_UL.pdf 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_KO_KC(EMC).pdf 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_DoC_CE.PDF 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_DoC_UKCA.PDF 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_VCCI.PDF 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_RCM.PDF 2022-04-05
Chứng nhận Certification_PNM-9084QZ1_220217_EN_EMC_CE.PDF 2022-04-05
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-9084QZ1_220406_EN.docx 2022-04-06
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-9084QZ,PNM-9084QZ1_220302_EN.pdf 2022-03-17
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-9084QZ1,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_20220407_EN.pdf 2022-04-08
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-9084QZ1,PNM-9084RQZ1,PNM-9085RQZ1_220401_EN.txt 2022-04-01
Chương trình cơ sở PNM-9084QZ_1.31.12_20220627_R348.zip 2022-07-06
XNO-8070RHA
5MP Number Plate Identification Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_XNO-8070RHA_VN.pdf 2022-03-02
CAD CAD_XNO-8070RHA_210618_Common.pdf 2021-11-04
PNM-C12083RVD
6MP x 2CH AI Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C12083RVD_VN.pdf 2022-08-18
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C7083RVD,PNM-C12083RVD_220623_EN.pdf 2022-04-13
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_DoC_CE.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220316_EN_UL.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220315_KO_SDoC_KC.PDF 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_KO_KC(EMC).pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_VCCI.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_RCM.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_FCC IC.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C12083RVD_220310_EN_EMC_CE.pdf 2022-05-03
Tài liệu A & E A&E Document_PNM-C12083RVD_220419_EN.docx 2022-04-19
Hướng dẫn nhanh Quick Guide_PNM-C7083RVD,PNM-C12083RVD_220412_EN.pdf 2022-04-13
Hỗ trợ trực tuyến Online Help_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_20220319_EN.pdf 2022-05-04
OpenSourceLicense OpenSourceLicense_PNM-C7083RVD,PNM-C12083RVD_220214_EN.txt 2022-04-19
Chương trình cơ sở PNM-C12083RVD_2.21.01_20220630_R330.zip 2022-08-04
PNM-C7083RVD
2MP x 2CH AI Multi-directional Camera
카테고리 선택
Thể loại Tên tệp
Datasheets Datasheet_PNM-C7083RVD_VN.pdf 2022-08-18
Hướng dẫn sử dụng Manuals_PNM-C7083RVD,PNM-C12083RVD_220623_EN.pdf 2022-04-13
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.pdf 2022-04-07
CAD CAD_PNM-C12083RVD,PNM-C7083RVD_220317_Common.dwg 2022-04-07
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220311_EN_NEMA4X.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220311_EN_IK10.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220311_EN_IP67.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220311_EN_IP66.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220315_KO_SDoC_KC.PDF 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220316_EN_UL.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_KO_Report_KC(EMC).pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_KO_KC(EMC).pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_EN_VCCI.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_EN_RCM.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_EN_FCC IC.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_EN_EMC_CE.pdf 2022-05-03
Chứng nhận Certification_PNM-C7083RVD_220310_EN_DoC_UKCA.pdf 2022-05-03
Chứng nhận